Realizace: Chuchelna – výstavba vodojemu Komárov

Realizace: Chuchelna – výstavba vodojemu Komárov

Neděle, 16. duben, 2017

Vodojem se skládá z podzemní části (nádrže na pitnou vodu a armaturní komora) a nadzemní části, která je půdorysně menší. Podzemní část sestává ze tří nádrží, každá s vlastní jímkou. Nosnou konstrukci tvoří deskostěnová železobetonová konstrukce tl. 300mm, pouze strop nad centrální nádrží je tenčí (150mm). Na společném stropu nádrží je navržen půdorysně členitý vstupní prostor, krytý sedlovou symetrickou střechou se sklonem 45°. Stěny tl. 200mm jsou navrženy z tvarovek ztraceného bednění. Strop tvoří železobetonová deska tl.150mm, která částečně kopíruje sklon střechy, protože zasahuje až pod mezilehlé vaznice krovu. Jednoduchý krov tvoří pozednice a vaznice kotvené k podkladní žb konstrukci. Plechová krytina kryje celoplošné bednění. V rámci stavby vodojemu dojde i k výstavbě příjezdové komunikace, vodovodního řadu o délce cca 130 bm a přípojky NN o délce 135 bm.

Zpět na výpis