V realizaci: Frýdlant, ulice Raisova a Mládeže - rekonstrukce inženýrských sítí

V realizaci: Frýdlant, ulice Raisova a Mládeže - rekonstrukce inženýrských sítí

Sobota, 4. listopad, 2017

„Frýdlant – ul. Míru – Smědá – odlehčovací komora a stoka do Smědé“ – účelem navrženého řešení je rekonstrukce již dožilé a kapacitně nevyhovující stoky „A“ a odlehčení vod, snížení průtoku „A“, aby nedocházelo ke vzdouvání vody a tím zatápění suterénů v přilehlých nemovitostech. Stoka „A“ bude dále užívána jako jednotná kanalizace k odvádění vod na městskou ČOV. Pouze při přívalových deštích, kdy dojde k značnému zvýšení průtoku ve stoce, na který není její kapacita dimenzována, dojde ke vzdutí hladiny a přepadu (oddělení) části vody do odlehčovací stoky. K odlehčení do Smědé dojde až při průtocích vyšších jak 1590,10 l/s. Kapacita odlehčovací stoky 328,40 l/s.

„Frýdlant – ul. Raisova – rekonstrukce inženýrských sítí“ – jedná se o provedení opravy jednotné kanalizace na stoce A a tím její zkapacitnění a zlepšení průtoku. Řádnou opravou dešťové kanalizace, která je vzhledem ke stáří v havarijním stavu, dojde k řádnému odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch do Řasnice. Tím nebude zvyšován průtok v jednotné kanalizaci stoky A. Rekonstrukce bude provedena i na vodovodním řadu, kde též výměnou zaneseného potrubí dojde k jeho zkapacitnění. Součástí je rovněž kompletní rekonstrukce stávajících chodníků a komunikace, která je vyvolána rozsahem navržené rekonstrukce IS.

Zpět na výpis